Cuestionario “ Competencias tecnolóxicas dos alumnos de Secundaria e Bacharelato ” (COTASEBA).

ver página web del SAV


Isto non é un test; non hai preguntas correctas nin falsas. O que nos interesa é saber a túa opinión sobre o competente ou hábil que te sentes, respecto dunha serie de cuestións referidas ás TICs (Tecnoloxías da Información e da Comunicación). O cuestionario é anónimo: ninguén saberá a quen corresponde o que ti vaias contestar. Os resultados que obteñamos desta investigación serán útiles se contestas con sinceiridade. A escala vai de 0 a 10, onde o 0 fai referencia a que te sentes completamente ineficaz para realizar a cuestión que se presenta, o 5 que te consideras moderadamente competente para realizala, e o 10 se cres que a dominas completamente. Se non entendes a pregunta, podes contestar premando na opción NE (Non entendo a pregunta). Antes de contestar, le con tranquilidade cada afirmación, e lembra que non debes preocuparte se non te sentes moi competente nalgunhas cuestións.

Moitas gracias por túa participación!

Idade
Curso
Centro
Provincia
Está situado o Centro na capital da provincia (sinala onde corresponda) Si Non.
Sexo Home Muller
Tes un ordenador na casa? Si Non.
Tes conexión a Internet na casa? Si Non.
Teño coñecementos básicos sobre o funcionamento dun ordenador e dos seus periféricos.
Sei conectar un ordenador e seus periféricos máis usuais: impresora, escáner, etc.
Sei conectar equipos de audio, cámaras de vídeo e fotos dixitais ós ordenadores.
Resolvo problemas como configurar o correo electrónico, configurar antivirus, desfragmentar o disco duro, etc., que atope no ordenador ou en Internet.
Sei usar de forma axeitada combinacións de teclas para conseguir signos alfanuméricos e de puntuación desde o teclado.
Son capaz de instalar e desinstalar programas informáticos nun ordenador.
Poido cambiar de formatos os ficheiros (converter un ficheiro dun tipo a outro).
Realizo un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.),
Realizo un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.), usando técnicas avanzadas do mesmo para: poñer encabezamento, cambiar o tipo e tamaño de letra, poñer negriñas, subliñados, etc.
Sei realizar un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.), usando as posibilidades de inserir táboas, gráficos ou textos doutros documentos.
Sei realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por outros.
Sei deseñar, crear e modificar bases de datos con algún programa informático (Access, Dbase, Knoda, MeSQL, etc.), para propósitos específicos.
Sei deseñar, crear e modificar bases de datos con algún programa informático (Access, Dbase, Knoda, MeSQL, etc.), para propósitos específicos, e onde se precisen formularios, informes asociados a unha táboa, crear macros asociados ós controis do formulario, etc. (é dicir, de forma avanzada).
Sei deseñar, crear e modificar halos de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando as súas funcións elementais como a suma, productos ou medias.
Sei deseñar, crear e modificar halos de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando funcións como dar formato ás celas, inserir e ocultar filas, realizar táboas dinámicas, etc.
Sei deseñar, crear e modificar halos de cálculo con algún programa informático (Excel, OpenOffice, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando fórmulas ou funcións.
Sei usar diferentes programas que inclúen ferramentas para debuxar gráficos.
Uso as calculadoras científicas que inclúen os sistemas operativos para resolver problemas numéricos.
Sei crear imaxes e gráficos mediante algún programa informático.
Sei crear clip de audio con algún programa informático.
Sei crear unha presentación multimedia mediante algún programa, incluíndo imaxes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo, gráficas, etc.
Identifico aspectos de estilos nunha presentación (“PowerPoint”, “Impress”, etc.) realizada por outra persoa.
Sei modificar imaxes mediante algún programa de deseño gráfico (Coreldraw, Photoshop, Gimp, etc.).
Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, Opera (Prop.), etc.
Navego por Internet mediante os distintos links, enlaces ou hipervínculos que proporcionan as páxinas web que vou visitando.
Sei deseñar páxinas web, utilizando algún programa informático, incluíndo textos, imaxes, etc.
Sei deseñar páxinas web utilizando algún programa informático, incluíndo diferentes links ou documentos o a outros.
Son capaz de descargar de Internet, programas, imaxes, clips de audio, etc.
Sei usar software de traballo colaborativo.
Son capaz de coordinar unha actividade en grupo realizada en Internet, por exemplo un foro electrónico.
Son capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.).
Son capaz de utilizar as opcións de busca avanzada (“e”, “ou”) en diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.) para refinar a busca de información.
Poido organizar a información recollida de Internet, agregando as páxinas que me interesan a Favoritos, e clasificalas en subcarpetas baixo algún criterio de ordenación.
Sei enviar ficheiros dun ordenador a outro por Internet mediante FTP.
Son capaz de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger, etc.) a través de Internet.
Son capaz de acceder, buscar e recuperar información utilizando diferentes formas de accesibilidade e formatos (CD-ROM, DVD, vídeo, etc.).
Poido comunicarme con outras persoas por correo electrónico, chat, mensaxería instantánea, foros de distribución, etc., é dicir, mediante as ferramentas de comunicación usuais de Internet.
Son capaz de organizar, analizar e sintetizar a información mediante táboas, gráficos ou esquemas.
Son capaz de organizar a información, usando ferramentas como bases de datos, halos de cálculo ou programas similares.
Sei usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamento, diagramas ou esquemas, para presentar as relacións entre ideas ou conceptos.
Sei utilizar manuais de axuda en liña.
Coñezo programas informáticos para compartir información na rede cos meus compañeiros.
Coñezo as ferramentas que ten o sistema operativo para compartir recursos na rede da aula (carpetas, unidades, periféricos, etc.).
  • Síntome competente para recoñecer onde é conveniente elaborar grupos de instruccións e automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedementos de control, uso de fórmulas, etc.
Son capaz de usar as TICs para investigar, explorar, interpretar información ou resolver problemas en diversidade de materias e contextos.
Son capaz de avaliar a autoría e fiabilidade da información encontrada en Internet, é dicir, avaliar a relevancia da información localizada en Internet.
Sei explicar as avantaxes e limitacións que presentan os ordenadores para almacenar, organizar, recuperar e seleccionar información.
Comprendo os problemas de compatibilidade entre hardware e software informático.
Considérome competente para saber xulgar e facer achegas para mellorar as produccións multimedia, realizadas polos meus compañeiros.
Considérome competente para saber discriminar na maioría dos casos, correo electrónico con virus, lixo ou spam.
Síntome capaz de avaliar a efectividade dos usos que eu, e os meus compañeiros, facemos das fontes de información e das ferramentas das TICs, para mellorar a calidade dos traballos de clase.
Son capaz de realizar buscas bibliográficas a través de diferentes bases de datos dispoñibeis na rede.
Sei utilizar ferramentas e recursos da tecnoloxía para administrar e comunicar información persoal e/ou profesional.
Sei utilizar os correctores ortográficos dos procesadores de texto, para editar e revisar os meus traballos.

09-Feb-2005
sello calidad SAV