Cuestionario “ Competencias tecnolóxicas dos alumnos de Secundaria e Bacharelato ” (COTASEBA).

ver página web del SAV


Estimado/a compañeiro/a, estamos realizando un estudo sobre as “Competencias tecnolóxicas que teñen os alumnos de Secundaria e Bacharelato”, e para iso témoslle pasado ó alumnado o cuestionario que abaixo che indicamos. Agora, pedímosche o favor de que tamén ti o cumprimentes, tendo en conta o teu punto de vista sobre cómo se encontran os alumnos de competentes ou habilidosos nas diferentes cuestións que che se formulan, referidas ás TICs (Tecnoloxías da Información e Comunicación). A escala vai de 0 a 10, facendo o 0 referencia a que “os alumnos son completamente ineficaces”, o 5 a que “son moderadamente competentes”, e o 10 cando cres que “dominan completamente” esa cuestión. Se non entende a pregunta, pode contestar premando na opción NE (Non entendo a pregunta).


Moitas gracias pola túa participación!

Curso
Centro
Provincia
Está situado o Centro na capital da provincia (sinala onde corresponda)? Si Non.
Teñen coñecementos básicos sobre o funcionamento dun ordenador e dos seus periféricos.
Saben conectar un ordenador e seus periféricos máis usuais: impresora, escáner, etc.
Saben conectar equipos de audio, cámaras de vídeo e fotos dixitais ós ordenadores.
Resolven problemas como configurar o correo electrónico, configurar antivirus, desfragmentar o disco duro, etc., que atope no ordenador ou en Internet.
Saben usar de forma axeitada combinacións de teclas para conseguir signos alfanuméricos e de puntuación desde o teclado.
Son capaces de instalar e desinstalar programas informáticos nun ordenador.
Saben cambiar de formatos os ficheiros (converter un ficheiro dun tipo a outro).
Son capaces de realizar un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.),
Son capaces de realizar un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.), usando técnicas avanzadas do mesmo para: poñer encabezamento, cambiar o tipo e tamaño de letra, poñer negriñas, subliñados, etc.
Son capaces de realizar un documento escrito cun procesador de texto (Word, Word Perfect, OpenOffice Writer, Abiword, etc.), usando as posibilidades de inserir táboas, gráficos ou textos doutros documentos.
Saben realizar consultas sobre bases de datos elaboradas por outros.
Saben deseñar, crear e modificar bases de datos con algún programa informático (Access, Dbase, Knoda, MeSQL, etc.), para propósitos específicos.
Saben deseñar, crear e modificar bases de datos con algún programa informático (Access, Dbase, Knoda, MeSQL, etc.), para propósitos específicos, e onde se precisen formularios, informes asociados a unha táboa, crear macros asociados ós controis do formulario, etc. (é dicir, de forma avanzada).
Saben deseñar, crear e modificar halos de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando as súas funcións elementais como a suma, productos ou medias.
Saben deseñar, crear e modificar halos de cálculo con algún programa informático (Excel, Calc, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando funcións como dar formato ás celas, inserir e ocultar filas, realizar táboas dinámicas, etc.
Sabeni deseñar, crear e modificar follas de cálculo con algún programa informático (Excel, OpenOffice, Gnumeric, etc.), para propósitos específicos, usando fórmulas ou funcións.
Saben usar diferentes programas que inclúen ferramentas para debuxar gráficos.
Usan as calculadoras científicas que inclúen os sistemas operativos para resolver problemas numéricos.
Saben crear imaxes e gráficos mediante algún programa informático.
Saben crear clip de audio con algún programa informático.
Saben crear unha presentación multimedia mediante algún programa, incluíndo imaxes estáticas, textos, clip de audio, clip de vídeo, gráficas, etc.
Identifican aspectos de estilos nunha presentación (“PowerPoint”, “Impress”, etc.) realizada por outra persoa.
Saben modificar imaxes mediante algún programa de deseño gráfico (Coreldraw, Photoshop, Gimp, etc.).
Navegan por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, Opera (Prop.), etc.
Navegan por Internet mediante os distintos links, enlaces ou hipervínculos que proporcionan as páxinas web que vou visitando.
Saben deseñar páxinas web, utilizando algún programa informático, incluíndo textos, imaxes, etc.
Saben deseñar páxinas web utilizando algún programa informático, incluíndo diferentes links ou documentos o a outros.
Son capaces de descargar de Internet, programas, imaxes, clips de audio, etc.
Saben usar software de traballo colaborativo.
Son capaces de coordinar unha actividade en grupo realizada en Internet, por exemplo un foro electrónico.
Son capaces de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.).
Son capaces de utilizar as opcións de busca avanzada (“e”, “ou”) en diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.) para refinar a busca de información.
Poden organizar a información recollida de Internet, agregando as páxinas que me interesan a Favoritos, e clasificalas en subcarpetas baixo algún criterio de ordenación.
Saben enviar ficheiros dun ordenador a outro por Internet mediante FTP.
Son capaces de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger, etc.) a través de Internet.
Son capaces de acceder, buscar e recuperar información utilizando diferentes formas de accesibilidade e formatos (CD-ROM, DVD, vídeo, etc.).
Poden comunicarse con outras persoas por correo electrónico, chat, mensaxería instantánea, foros de distribución, etc., é dicir, mediante as ferramentas de comunicación usuais de Internet.
Son capaces de organizar, analizar e sintetizar a información mediante táboas, gráficos ou esquemas.
Son capaces de organizar a información, usando ferramentas como bases de datos, halos de cálculo ou programas similares.
Saben usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamento, diagramas ou esquemas, para presentar as relacións entre ideas ou conceptos.
Saben utilizar manuais de axuda en liña
Coñecen programas informáticos para compartir información na rede cos meus compañeiros.
Coñecen as ferramentas que ten o sistema operativo para compartir recursos na rede da aula (carpetas, unidades, periféricos, etc.).
Séntense competentes para recoñecer onde é conveniente elaborar grupos de instruccións e automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedementos de control, uso de fórmulas, etc.
Son capaces de usar as TICs para investigar, explorar, interpretar información ou resolver problemas en diversidade de materias e contextos.
Son capaces de avaliar a autoría e fiabilidade da información encontrada en Internet, é dicir, avaliar a relevancia da información localizada en Internet
Saben explicar as avantaxes e limitacións que presentan os ordenadores para almacenar, organizar, recuperar e seleccionar información.
Comprenden os problemas de compatibilidade entre hardware e software informático.
Considéranse competentes para saber xulgar e facer achegas para mellorar as produccións multimedia, realizadas polos meus compañeiros.
Considéranse competentes para saber discriminar na maioría dos casos, correo electrónico con virus, lixo ou spam.
Son capaces de avaliar a efectividade dos usos que eles, e os seus compañeiros, facen das fontes de información e das ferramentas das TICs, para mellorar a calidade dos traballos de clase.
Son capaces de realizar buscas bibliográficas a través de diferentes bases de datos dispoñibeis na rede.
Saben utilizar ferramentas e recursos da tecnoloxía para administrar e comunicar información persoal e/ou profesional.
Saben utilizar os correctores ortográficos dos procesadores de texto, para editar e revisar os meus traballos.

09-Feb-2005
sello calidad SAV